Awards and Oral

 1. 🏆 Best Industry Paper Award: Is Normalization Indispensable for Multi-domain Federated Learning?. Weiming Zhuang, Lingjuan Lyu
 2. 🏆 Best Student Paper Award: Distributed Personalized Empirical Risk Minimization. Yuyang Deng, Mohammad Mahdi Kamani, Pouria Mahdavinia, Mehrdad Mahdavi

Poster

 1. Once-for-All Federated Learning: Learning From and Deploying to Heterogeneous Clients. Kamala Varma, Enmao Diao, Tanya Roosta, Jie Ding, Tao Zhang
 2. SparseVFL: Communication-Efficient Vertical Federated Learning Based on Sparsification of Embeddings and Gradients. Yoshitaka Inoue, Hiroki Moriya, Qiong Zhang, Kris Skrinak
 3. Optimization of User Resources in Federated Learning for Urban Sensing Applications. Sparsh Gupta, Ayshika Kapoor, Dheeraj Kumar
 4. FedLEGO: Enabling Heterogenous Model Cooperation via Brick Reassembly in Federated Learning. Jiaqi Wang, Suhan Cui, Fenglong Ma
 5. Federated Graph Analytics with Differential Privacy. Shang Liu, Yang Cao, Masatoshi Yoshikawa
 6. Scaling Distributed Multi-task Reinforcement Learning with Experience Sharing. Sanae Amani, Khushbu Pahwa, Vladimir Braverman, Lin Yang
 7. Uncertainty Quantification in Federated Learning for Heterogeneous Health Data. Yuwei Zhang, Tong Xia, Abhirup Ghosh, Cecilia Mascolo
 8. A Systematic Evaluation of Federated Learning on Biomedical Natural Language Processing. Le Peng, Sicheng Zhou, Jiandong Chen, Rui Zhang, Ziyue Xu, Ju Sun
 9. Taming Heterogeneity to Deal with Test-Time Shift in Federated Learning. Yue Tan, Chen Chen, Weiming Zhuang, Xin Dong, Lingjuan Lyu, Guodong Long
 10. Federated Blood Supply Chain Demand Forecasting: A Case Study. Hanzhe Wei, Jiajun Wu, Na Li, Jiayu Zhou, Steve Drew
 11. Stochastic Clustered Federated Learning. Dun Zeng, Xiangjing Hu, Shiyu Liu, Yue Yu, Hui Wang, Qifan Wang, Zenglin Xu
 12. A Privacy-Preserving Hybrid Federated Learning Framework for Financial Crime Detection. Haobo Zhang, Junyuan Hong, Fan Dong, Steve Drew, Liangjie Xue, Jiayu Zhou
 13. Exploring the Efficacy of Data-Decoupled Federated Learning for Image Classification and Medical Imaging Analysis. Muhammad Jahanzeb Khan, Olamide Timothy Tawose, Rui Hu, Dongfang Zhao
 14. FedNoisy: A Federated Noisy Label Learning Benchmark. Siqi Liang, Jintao Huang, Junyuan Hong, Dun Zeng, Jiayu Zhou, Zenglin Xu
 15. Asynchronous Decentralized Federated Lifelong Learning for Landmark Localization in Medical Imaging. Guangyao Zheng, Michael A. Jacobs, Vladimir Braverman, Vishwa Sanjay Parekh
 16. Federated learning for competing risk analysis in healthcare. Md Mahmudur Rahman, Sanjay Purushotham
 17. Federated Threat Detection for Smart Home IoT rules. Guangjing Wang, Qiben Yan